Bezpośrednie Apartamentychorwacja.pl Ogólne warunki użytkowania

Strona www.apartamentychorwacja.pl i wszystkie jej subdomen (dalej: Strony) są własnością firmy Do-bra d.o.o., Štefanićeva 5, 10000 Zagreb, Republiki Chorwacji (dalej: Strona Właściciel). Jako użytkownik stron akceptację postanowień Ogólnych Warunków Korzystania i ogłoszeń publikowanych na stronach. Jeśli nie zgadzasz się z Ogólnych Warunków Korzystania ze stron, prosimy ich nie używać.

Apartamentychorwacja.pl Postanowienia ogólne Ta witryna nie jest agencją turystyczną, która wynajmuje obiekty noclegowe w imieniu lub na rachunek właścicieli miejsc noclegowych. To jest raczej do wykorzystania jako katalogu on-line obiektów noclegowych na terytorium Republiki Chorwacji. Oznacza to, że celem bezpośrednim Croatia.com stron jest promocja i reklama apartamenty, apartamenty typu studio, pokoje, hotele, schroniska, wille i obozy, a także inne rodzaje obiektów oferujących zakwaterowanie dla gości lub, które oferują usługi związane z turystyką , sportu, rekreacji i wypoczynku.

Osobiste i niekomercyjnego użytku Ograniczenie Strony te są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego przez użytkowników. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, publikować ani w żaden inny sposób przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, produktów lub usług publikowanych na stronach bez uprzedniej zgody właścicieli i reklamodawców.Materiały opublikowane na stronach są chronione prawem autorskim i wszelkie nieautoryzowane użycie może stanowić naruszenie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy (Dziennik Urzędowy, nr. 167/03 i 79/07) i innych przepisów Republiki Chorwacji .

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych Warunków, upoważnienie do korzystania z sesji zostanie automatycznie cofnięta i wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały muszą zostać zniszczone na raz.

Własność, Prawa i Obowiązki Zawartość stron jest własnością firmy Do-bra doo (Strona Właściciel). Zawartość, która nie jest własnością właściciela strony jest używany za zgodą jego autora / właściciela i są usuwane ze stron na żądanie autora / właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności Informacje publikowane na stronach bezpośrednim Croatia.com jest przez reklamodawców oraz Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności karnej materialnie lub w przypadku, gdy informacje o kwaterach prywatnych, apartamentach i / lub pomieszczeń nie naprawdę zobrazowania rzeczywistej sytuacji. Na stronie internetowej reklamuje tylko oferty prywatne reklamodawców na terytorium Republiki Chorwacji.Właściciel serwisu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem stron internetowych w domenie Apartamentychorwacja.pl, odpowiedzialność za wszelkie działania użytkowników związane z użytkowaniem lub nadużywaniem treści na stronach, jak również za szkody użytkowników lub osób trzecich związane z korzystaniem lub nadużycia Apartamentychorwacja.pl zawartości witryny.

Ochrona prywatności i wykorzystywanie danych osobowych Państwa prywatność jest dla nas ważna, a dane które Państwo dobrowolnie pozostawili na Stronie nigdy nie są przez nas nadużywane. Właściciel Strony zobowiązuje się szanować anonimowość i prywatność na Stronie, w tym zakresie, w którym dopuszcza to natura naszych relacji i prowadzonej działalności.

Użytkownicy usług Strony zgadzają się, żeby Właściciel Strony zbierał dane osobowe obejmujące:
1. Imię i Nazwisko
2. E-mail
3. Numer telefonu

Wyżej wymienione dane kontaktowe są niezbędne do umożliwienia Ogłaszającemu i Użytkownikowi korzystania z usług Strony. Wyżej wymienione dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu powiązania Użytkownika z dostawcą usług (Ogłaszającym) i nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach.

Oprócz wyżej wymienionych danych Użytkownik może w jakiś innych sposób podawać informacje w czasie wypełniania, wyszukiwania, aktualizowania, odpowiadania na ankiety, uczestniczenia w promocjach lub korzystania ze specjalnych opcji Strony. Informacje zebrane w taki sposób są anonimowe, a Właściciel Strony zobowiązuje się do korzystania z nich wyłącznie w takim celu i nie będzie przekazywał ich trzecim stronom.

Komentarze Użytkownika (oceny, recenzje) usług Ogłaszającego będą publikowane na Stronie, do czego nie jest wymagane szczególne pozwolenie Ogłaszającego. Właściciel Strony nie kontroluje i nie odpowiada za informacje przekazane przez Użytkownika, a które by mogły zawierać informacje o Ogłaszającym. Jakiekolwiek roszczenia wobec informacji o ujawnianiu danych osobowych Ogłaszający musi kierować do Użytkownika. W przypadku zażalenia Ogłaszającego na nieprawdziwość informacji oraz złożenia wniosku o usunięcie komentarza Użytkownika, Właściciel Strony ma prawo zażądać dodatkowych informacji od Ogłaszającego i Użytkownika, które zostaną wykorzystane wyłącznie w celu stwierdzenia zasadności wniosku o usunięcie komentarza Użytkownika.

Dane osobowe, które zostaną nam przesłane za pośrednictwem Strony, a dokładniej poprzez formy interaktywne pozyskiwania informacji, które znajdują się na tych Stronach (prywatne zapytanie itp.) będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Właściciela Strony wglądu do informacji o sposobie przechowywania, wykorzystywania i dystrybucji Państwa danych osobowych. Termin dostarczenia tych informacji wynosi 15 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać zmiany lub pełnego usunięcia swoich danych osobowych oraz innych danych.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach oprócz tych, określonych uprzednio. Dane nie będą wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, nie będą przedmiotem tajnej obróbki, nie zostaną sprzedane stronie trzeciej, a ich ewentualna dystrybucja osobom, które nie są upoważnione do rozporządzania nimi może być możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ogłaszającego i Użytkownika.

Państwa dane osobowe są zapisywane w formie elektronicznej i są przechowywane w pomieszczeniach Właściciela Strony. Dostęp do zebranych danych mają Właściciel Strony, administrator Strony i księgowy Strony. Wszystkie pozostałe osoby nie mają możliwości wglądu w Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania dokumentacji biznesowej zawierającej Państwa dane osobowe wynosi 11 lat. Po wygaśnięciu tego okresu Państwa dane zostaną zniszczone.

Wszelka komunikacja lub materiały wysłane przez Państwa, takie jak pochwały, komentarze, propozycje itp. nie będą traktowane, jako poufne, ani jako te, których nie można swobodnie wykorzystywać.

Prawo wyłączenia:
Właściciel Strony zachowuje prawo do tego, by bez zwrotu kosztów za już opłacone ogłoszenie wyłączyć tego użytkownika, który w jakikolwiek sposób narusza Ogólne warunki korzystania ze stron internetowych, w jakikolwiek sposób zakłóca pracę Strony lub w jakikolwiek sposób narusza prawa Ogłaszającego i Użytkownika. Powyższe w szczególności stosowane jest w przypadku Użytkownika, który nadużywa opublikowanych danych lub w jakikolwiek sposób korzysta z zawartości Strony bez upoważnienia, co w szczególności obejmuje:
• kopiowanie zawartości opublikowanej na Apartamentychorwacja.pl i publikowanie jej za pośrednictwem jakiegokolwiek innego medium reklamowego,
• namawianie Ogłaszającego do ogłaszania się na podobnych stronach lub za pośrednictwem innych mediów reklamowych, poprzez kontaktowanie się z Ogłaszającym w jakikolwiek sposób i oferowanie swoich usług.

W takim przypadku Właściciel strony oprócz wyłączenia Użytkowania ma prawo żądać rekompensaty za powstałą szkodę lub utracony zysk.

Zmiany te warunki i inne warunki handlowe Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków korzystania ze stron i innych warunków działalności bez uprzedniego powiadomienia.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Zagreb
Chorwacja